กรมธรรม์ชดเชยผลประโยชน์รายได้ โรคไข้เลือดออก

        กรมธรรม์ประกันภัยประกันสุขภาพสำหรับโรคไข้เลือดออก
เเบบเหมาจ่าย สำหรับคุณพ่อคุณเเม่ที่ มีลูกน้อย เเล้วมีความเสี่ยงที่เกิดกับลูก คือ โรคไข้เลือดออก
หรือเคยมีประวัติเคยเป็น โรคไข้เลือดออก


         ประกันสุขภาพไข้เลือดออก
นำเสนอกรมธรรม์ชดเชยผลประโยชน์รายได้จาการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน


- แผน 1       เบี้ย 99 บาท   ชดเชย 10,000 บาท
- แผน 2       เบี้ย 198 บาท ชดเชย 20,000 บาท
- แผน 3       เบี้ย 297 บาท ชดเชย 30,000 บาท
- แผน 4       เบี้ย 396 บาท ชดเชย 40,000 บาท
- แผน 5       เบี้ย 495 บาท ชดเชย 50,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ะหว่างารเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในจากโรคไข้เลือดออก (คุ้มครองต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับโรคไข้เลือดออก ที่ต้องการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามทุนประกันภัยที่ระบุ

10,00020,00030,00040,00050,000
เบี้ย 99 บาทเบี้ย 198 บาทเบี้ย 297 บาทเบี้ย 396 บาทเบี้ย 495 บาท
คำรับรองของผู้เอาประกันภัย
       เป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยเเละบริษัทว่า ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับทราบเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะไม่ให้

ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1.สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-exsting Condition) ซึ่งเป็นการเจ็บป่วย(รวมทั่งภาวะเเทรกซ้อน) ที่ผู้เอาประกันภัยยังมิได้รักษา
ให้หายก่อนวันที่ กรมธรรม์ชดเชยผลประโยชน์รายได้ โรคไข้เลือดออก เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งเเรก

2.การปรากฎหรือทราบอาการหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคที่ได้รับความคุ้มครองภายใน ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 15 วัน
นับจากวันที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป้นครั้งเเรก

เอกสารประกอบการพิจารณาการรับประกันภัย
1. สำเนาบัตรประชาชน


หลักเกณฑ์
1.ผู้เอาประกันภัยอายุ 1-60 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
2.ผู้เอาประกันภัย1 คนสามารถซื้อได้สูงสุด 50,000 บาท

กลุ่มโปรดักส์ประกันภัย

 Type your text here
Powered by MakeWebEasy.com