ประกันภัยความผิดของผู้ขนส่ง ประกันสินค้ามิตรเเท้ประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง

Last updated: Jun 20, 2019  |  265 Views  |  ทั่วไป

ประกันภัยความผิดของผู้ขนส่ง ประกันสินค้ามิตรเเท้ประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองประกันภัยสินค้า

           คุ้มครองความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง (ผู้เอาประกันภัย) ต่อสินค้าที่รับจ้างขนสำหรับการสูญหายของสินค้าซึ่งเป็นของผู้ส่งหรือผู้รับ อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ( ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า) การขโมยสินค้าจากยานพาหนะหรือผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดูเเลยานพาหนะนั้นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
       
        ความรับผิดตามกฎหมาย หมายถึง ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อประกันภัยสินค้า สินค้าที่รับจ้างขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง
           
       กฎหมาย หมายถึง กฎหมายเเพ่งพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดหรือว่าด้วยรับขนของหรือ พ.ร.บ จราจรทางบก

ค่าสินไหมทดแทน

          บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์จำกัดความรับผิดทางกฎหมาย หรือจ่ายตามจำนวนที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินจำนวนจำกัดความรับผิด โดยจ่ายในนามของผู้เอาประกันภัยให้ เจ้าของสินค้าผู้ได้รับค่าเสียหาย

สินค้าที่บริษัทไม่รับประกัน

       การขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด วัตถุโบราณ วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ เงินเเท่ง ทองเเท่ง ธนบัตร อัญมณี เครื่องประดับทุกชนิด เครื่องแก้วเเละสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นแก้วทุกชนิด กระจก กระเบื้อง เซรามิค สิ่งมีชีวิต อาหารสด อาหารเเช่เเข็ง พืชผลทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องจักรที่ใช้งานเเล้ว สินค้ามือสอง สินค้าเททอง น้ำยาง บุหรี่หรือสินค้าสรรพสามิต รถยนต์ทุกชนิด และรถจักรยานยนต์

CR: มิตรเเท้ประกันภัย

 

Related content

Carinformation

May 06, 2020

covid19

Mar 17, 2020

Taxi

Apr 07, 2020

Powered by MakeWebEasy.com